Gårdsstyret

Gårdstyret har som formål å drive Disen gård som et “grendehus” for borettslaget og tilgrensende områder. Det skal arbeide for å skaffe leieinntekter, søke økonomisk støtte og å organisere frivillig dugnadsinnsats slik at eiendommen kan bevares og benyttes til beste for borettslagets andelseiere og beboere i tilgrensende nabolag.

Gårdstyret for Disen gård blir oppnevnt av styret i Disengrenda Borettslag, og gårdstyret er underlagt rapporterer til borettslagets styre.

Gårdstyret skal bl.a.

  • legge frem årsregnskap og utarbeide forslag til årsbudsjett
  • disponere driftsmidler, sørge for økonomisk drift i samsvar med budsjett
  • utarbeide planer for, og gjennomføre vedlikehold, utbedringer og restaurering av eiendommen
  • samarbeide med “Disen Gårds Venner”
  • nedsette frivillige undergrupper og engasjere enkeltpersoner som tar seg av oppgaver som f.eks dugnader, informasjon og PR-virksomhet, kultur og historie, kafévirksomhet o.l.